Program edukacji ekologicznej

Przedszkole 139 na Mokotowie

Program edukacji ekologicznej

Wiek   przedszkolny,   to   okres   wzmożonej    aktywności   poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego, już w tym wieku należy dziecku  ukazywać  potęgę  i  piękno  otaczającego  nas   świata,  wzbudzać w dziecku pozytywne uczucia takie jak: wrażliwość, życzliwość, tolerancja, miłość, radość oraz odpowiedzialność wobec świata i przyrody.
Mając na względzie powyższe czynniki, przedszkole wprowadza w życie autorski program pani Zofii Affek „Program edukacji ekologicznej”. W ten sposób mamy nadzieję uświadomić dzieciom fakt, że człowiek, rośliny, zwierzęta i przyroda nieożywiona stanowią cząstkę tego samego środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia.
Środowisko, w którym żyje dziecko, jest nośnikiem wielu wartości wychowawczych. Wywiera ono wpływ na psychikę i osobowość dziecka. Dlatego też zakładamy, że prawidłowo ukierunkowana działalność wychowawcza powinna kształtować zrozumienie tego, że zdrowe środowisko to gwarancja bytu obecnych i przyszłych pokoleń. Aby żyć i cieszyć się pięknem życia, trzeba od najmłodszych lat budować i rozwijać wiedzę ekologiczną. Dzięki programowi edukacji ekologicznej przybliżone zostaną dzieciom  pojęcia,  dotyczące  otaczającego  świata  przyrody, techniki, sztuki i środowiska naturalnego. 
Człowiek przeobraża przyrodę, buduje fabryki, produkuje coraz więcej samochodów. Liczba czynników degradujących środowisko niepokojąco wzrasta, dlatego też uważamy, że konieczna jest zmiana dotychczasowego sposobu myślenia i zachowania człowieka. Tych zmian należy dokonywać od najwcześniejszych lat jego życia. Wiek przedszkolny, charakteryzujący się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju, ogromną podatnością na oddziaływania wychowawcze, jest najlepszym terminem do wprowadzania elementów edukacji ekologiczno-środowiskowej.
 
Cele kształcenia programu edukacji ekologicznej:

 • uświadomienie dzieciom, że wszystko co jest potrzebne do życia czerpią ze środowiska,
 • poszerzenie wiadomości dotyczących budowy, czynności życiowych organizmów żywych i związków ze środowiskiem,
 • pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt,
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony środowiska,
 • kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • rozwijanie twórczego myślenia.

Proponowane metody działania:

 • zajęcia praktyczne – na przykład: samodzielna praca w ogródku, zakładanie kącika przyrody,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających samodzielnemu rozwiązywaniu problemów,
 • słuchanie wierszy, piosenek, tekstów zw. z treściami przyrodniczymi,
 • prace plastyczno-konstrukcyjne – rysowanie, malowanie, układanie,
 • organizowanie wystaw zbiorów,
 • ćwiczenia naśladujące głosy i ruch w przyrodzie,
 • pokazy okazów naturalnych i ich obrazów (wizualnych oraz dźwiękowych),
 • rozwiązywanie zagadek.

Realizacja tego programu jest możliwa, przy współudziale wszystkich pracowników przedszkola, rodziców z przedszkolem, instytucji propagujących ochronę środowiska, popierających proekologiczną działalność przedszkola. Mamy nadzieję, że rozwój wrażliwości na piękno przyrody, konieczność jej szanowania sprawi, że dzieci staną się świadomymi użytkownikami zasobów przyrody.

[hfe_template id=’4613′]