Przedszkole Nr 139

Przedszkole 139 na Mokotowie

Program edukacji ekologicznej

Wiek   przedszkolny,   to   okres   wzmożonej    aktywności   poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego, już w tym wieku należy dziecku  ukazywać  potęgę  i  piękno  otaczającego  nas   świata,  wzbudzać w dziecku pozytywne uczucia takie jak: wrażliwość, życzliwość, tolerancja, miłość, radość oraz odpowiedzialność wobec świata i przyrody.
Mając na względzie powyższe czynniki, przedszkole wprowadza w życie autorski program pani Zofii Affek „Program edukacji ekologicznej”. W ten sposób mamy nadzieję uświadomić dzieciom fakt, że człowiek, rośliny, zwierzęta i przyroda nieożywiona stanowią cząstkę tego samego środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia.
Środowisko, w którym żyje dziecko, jest nośnikiem wielu wartości wychowawczych. Wywiera ono wpływ na psychikę i osobowość dziecka. Dlatego też zakładamy, że prawidłowo ukierunkowana działalność wychowawcza powinna kształtować zrozumienie tego, że zdrowe środowisko to gwarancja bytu obecnych i przyszłych pokoleń. Aby żyć i cieszyć się pięknem życia, trzeba od najmłodszych lat budować i rozwijać wiedzę ekologiczną. Dzięki programowi edukacji ekologicznej przybliżone zostaną dzieciom  pojęcia,  dotyczące  otaczającego  świata  przyrody, techniki, sztuki i środowiska naturalnego. 
Człowiek przeobraża przyrodę, buduje fabryki, produkuje coraz więcej samochodów. Liczba czynników degradujących środowisko niepokojąco wzrasta, dlatego też uważamy, że konieczna jest zmiana dotychczasowego sposobu myślenia i zachowania człowieka. Tych zmian należy dokonywać od najwcześniejszych lat jego życia. Wiek przedszkolny, charakteryzujący się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju, ogromną podatnością na oddziaływania wychowawcze, jest najlepszym terminem do wprowadzania elementów edukacji ekologiczno-środowiskowej.
 
Cele kształcenia programu edukacji ekologicznej:

 • uświadomienie dzieciom, że wszystko co jest potrzebne do życia czerpią ze środowiska,
 • poszerzenie wiadomości dotyczących budowy, czynności życiowych organizmów żywych i związków ze środowiskiem,
 • pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt,
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony środowiska,
 • kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • rozwijanie twórczego myślenia.

Proponowane metody działania:

 • zajęcia praktyczne – na przykład: samodzielna praca w ogródku, zakładanie kącika przyrody,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających samodzielnemu rozwiązywaniu problemów,
 • słuchanie wierszy, piosenek, tekstów zw. z treściami przyrodniczymi,
 • prace plastyczno-konstrukcyjne – rysowanie, malowanie, układanie,
 • organizowanie wystaw zbiorów,
 • ćwiczenia naśladujące głosy i ruch w przyrodzie,
 • pokazy okazów naturalnych i ich obrazów (wizualnych oraz dźwiękowych),
 • rozwiązywanie zagadek.

Realizacja tego programu jest możliwa, przy współudziale wszystkich pracowników przedszkola, rodziców z przedszkolem, instytucji propagujących ochronę środowiska, popierających proekologiczną działalność przedszkola. Mamy nadzieję, że rozwój wrażliwości na piękno przyrody, konieczność jej szanowania sprawi, że dzieci staną się świadomymi użytkownikami zasobów przyrody.

Zobacz co jeszcze u nas znajdziesz

Oddziały Przedszkolne

Aktywne metody nauczania najmłodszych

Przedszkole przyjazne dziecku