Przedszkole Nr 139

Przedszkole 139 na Mokotowie

Rada Rodziców

Działalność Rady Rodziców

  • reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
  • uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci;
  • występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
  • wspierając działalność statutową Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
  • Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola oraz wybiera przewodniczącego;
  • w posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor placówki mając głos doradczy;
  • do udziału w posiedzeniu Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Bartłomiej Zosicz
Wiceprzewodnicząca: Roksana Janczak – Waligóra
Skarbnik: Paweł Pura

Przedstawiciele grup

Grupa I: Aleksander Bruni; Martyna Łyko – Szalińska
Grupa II: Paweł Pura
Grupa III: Anna Botulińska; Bartłomiej Zosicz
Grupa IV: Roksana Janczak – Waligóra

Zobacz co jeszcze u nas znajdziesz

Oddziały Przedszkolne

Aktywne metody nauczania najmłodszych

Przedszkole przyjazne dziecku