Rada rodziców

Przedszkole 139 na Mokotowie

Rada Rodziców

Działalność Rady Rodziców

  • reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
  • uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci;
  • występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
  • wspierając działalność statutową Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
  • Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola oraz wybiera przewodniczącego;
  • w posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor placówki mając głos doradczy;
  • do udziału w posiedzeniu Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Bartłomiej Zosicz
Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Gryciuk – Ponikowska
Sekretarz: Marcin Nowak
Skarbnik: Paweł Pura

Przedstawiciele grup

Grupa I: Marcin Nowak; Nina Bąk
Grupa II: Aleksandra Gryciuk – Ponikowska; Szura Bruni
Grupa III: Paweł Pura; Joanna Sawicka – Golcz
Grupa IV: Roksana Janczak – Waligóra, Bartłomiej Zosicz, Anna Botulińska

[hfe_template id=’4613′]