Przedszkole 139 na Mokotowie

Rada Rodziców

Działalność Rady Rodziców

  • reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
  • uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci;
  • występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
  • wspierając działalność statutową Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
  • Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola oraz wybiera przewodniczącego;
  • w posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor placówki mając głos doradczy;
  • do udziału w posiedzeniu Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Bartłomiej Zosicz
Wiceprzewodnicząca: Mirosława Łukowska
Sekretarz: Anna Botulińska
Skarbnik: Paulina Marcińczyk

Przedstawiciele grup

Grupa I: Anna Botulińska; Bartłomiej Zosicz
Grupa II: Paulina Marcińczyk 
Grupa III: Karolina Krężelewska; Mirosława Łukowska
Grupa IV: Aleksandra Kowalska; Agnieszka Tworzyńska

Zobacz co jeszcze u nas znajdziesz

Oddziały Przedszkolne

Aktywne metody nauczania najmłodszych

Przedszkole przyjazne dziecku

Skip to content